Przeciwdziłanie Patologiom i Uzależnienim Społecznym

W ramach konkursu sponsorowanego ze środków Gminy Leżajsk w roku 2014 zrealizowaliśmy następujące aktywności:

 1. "Dzień Dziecka – Piknik rodzinny"
 2. "Wakacje z Biblioteką"
 3. "Święto sportu – Otwarcie kompleksu sportowego"
 4. "Warsztaty kulinarne –  Kulinaria to nic trudnego"

Program poszczególnych imprez został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia organizatorów i oczekiwania adresatów zadania. Zaplanowane imprezy przebiegały zgodnie z opracowanym harmonogramem w formie występów artystycznych i kulturalnych, rywalizacji sportowo – rekreacyjnej oraz zabaw tanecznych i innych atrakcji.

Całokształt zaplanowanych przedsięwzięć był ukierunkowany na promowanie  zdrowego stylu życia i spędzanie wolnego czasu z dala od wszelkich uzależnień i zagrożeń patologicznych, poprzez integrację lokalnej społeczności i wzmacnianie więzi rodzinnych na terenie sołectwa: Stare Miasto.
Oprócz członków Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto do realizacji zadania, w zależności od potrzeb zostali dodatkowo zaangażowani rodzice, placówki oświatowe i kulturalne.

Zadanie publiczne było adresowane do bardzo szerokiej grupy społecznej ,wynikającej po części z diagnozy środowiska, po części z obserwacji poczynionych przez Stowarzyszenie. Program skierowany był zarówno do osób z potencjalnej grupy ryzyka jak również osób , których problem uzależnień i patologii w chwili obecnej praktycznie nie dotyczy.  Adresatami zadania byli w głównej mierze miejscowe dzieci i młodzież, zamieszkali na terenie realizowanego zadania oraz ich rodzice i pozostali mieszkańcy z terenu sołectwa.

Cele realizacji zadania:

 1. wskazanie lokalnej społeczności właściwych kierunków zdrowego i przyjaznego stylu życia,
 2. kształtowanie właściwych wzorców i postaw współzawodnictwa oraz dobrej zabawy,
 3. upowszechnianie i promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej trzeźwego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
 4. promowanie wartości prorodzinnych,
 5. wzmocnienie więzi koleżeńskich,
 6. integracja mieszkańców z terenu sołectwa Stare Miasto.
 7. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Realizacja zadania umożliwiła mieszkańcom udział w zaproponowanej i urozmaiconej formie spędzenia wolnego czasu. Należy podkreślić, że oferowane zadanie było oczekiwaną i nierzadko jedyną w ciągu roku propozycją uczestnictwa w tego typu imprezach dla znacznej ilości odbiorców wywodzących się ze środowiska wiejskiego.

Trwałym i istotnym rezultatem była integracja lokalnej społeczności i wzrost świadomości poszczególnych grup odbiorców w zakresie akceptacji proponowanych wzorców zdrowego i atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Rezultatami miękkimi powstałymi w trakcie realizacji zadania były:

 • wzrost aktywności i świadomości społecznej,
 • wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • ocalenie tradycji i obyczajów od zapomnienia,
 • umożliwienie wzięcia udziału w imprezach mieszkańcom wsi.