Regulamin imprez

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, Stare Miasto 152, 37 300 Leżajsk. (dalej jako „Organizator”).
2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, imprezy sportowe, imprezy integracyjne, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”).
3. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora http://www.stowstaremiasto.pl/
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie objętym imprezą przyjmują do wiadomości, że w związku z udziałem w Imprezie ich wizerunek może zostać upubliczniony.
Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
2. Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czy cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników Imprezy bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

III. Bezpieczeństwo

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
4. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
5. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

IV. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o Imprezie.
2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Imprezy oraz prawo zmiany terminu Imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu Imprezy.

V. Okres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania.