Promesy programu „Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla studentów” przyznane!!!

29 października 2016 r. wręczono promesy stypendialne studentom od II do V roku studiów. Są to mieszkańcy Gminy Leżajsk, w tym cztery osoby ze Starego Miasta. Program stypendialny jest partnerską inicjatywą pięciu Stowarzyszeń Rozwoju Wsi: Dębno, Brzóza Królewska, Giedlarowa, Stare Miasta, Wierzawice, Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko na czele oraz radnymi wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem i Biedaczowa Łukaszem Fleszarem.

W bieżącej edycji Programu (podobnie jak w poprzedniej)– Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiągnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne). Sama średnia ocen (nawet wysoka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium!!

Jest to celowe działanie komisji – nie dążymy do tego, aby nasze stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne. Pragniemy pomagać zdolnym studentom, angażującym się w życie pozaszkolne szeroko rozumiany wolontariat, mogących się poszczycić osiągnięciami (poza uczelnią) na niwie sportowej, artystycznej i naukowej.

Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych naborów stypendialnych. Dzięki dużej pomocy Wójta Pana Krzysztofa Sobejko, wsparciu Rady Gminy Leżajsk udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu przyznaliśmy dwanaście stypendiów!!

Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory, natomiast administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. Promesy o wartości 3420 złotych każda, dwunastu stypendystom uroczyście wręczyli Wójt Krzysztof Sobejko oraz Prezesi i Wiceprezesi Zarządów poszczególnych Stowarzyszeń.

W bieżącej edycji kwota przyznanych stypendiów wynosi 41 040 złotych, a w okresie 2011-2016 w ramach Programu przyznaliśmy 57 stypendiów na kwotę 194 940 złotych.